Sona
Tu jesteś: : Strona główna / Kontakt / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

1.    Konkursy ogłaszane na stronie sona.pl oraz facebook.com/rybysona są organizowane przez SoNa sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy, przy ul. Myszkowskiej 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000125252, (Organizator).
2.    Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej sona.pl, należącej do Organizatora oraz internetowego profilu Organizatora w mediach społecznościowych pod adresem: facebook.com/rybysona .
3.    Wszelkie komunikaty oraz informacje o konkursie będą zamieszczone na stronie internetowej ecocafe.pl i/lub oraz internetowym profilu Organizatora w mediach społecznościowych pod adresem: facebook.com/rybysona .
4.    Pytania i wątpliwości dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: media@sona.pl
5.    Każdy uczestnik może nadesłać wyłącznie jeden utwór/ pracę/ odpowiedź na pytanie.
6.    Nadesłania utworu/pracy/odpowiedzi na pytanie dokonuje się drogą elektroniczną w formie skanu/ zdjęcia/ dokumentu tekstowego na adres email: media@sona.pl lub załączając jako post lub wiadomość prywatna na profilu Organizatora w mediach społecznościowych
7.    Utwor/praca/odpowiedzi na pytanie uważa się za nadesłane, gdy uczestnik konkursu jednocześnie nadeśle utwór/pracę/ odpowiedź na pytanie, następujące dane osobowe uczestnika: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia,. Dane osobowe uczestnik przekazuje każdorazowo w wiadomości prywatnej.
8.    Uczestnik poprzez przystąpienie do konkursu, oświadcza, iż :
1)    akceptuje regulamin;
2)    przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do utworu, a także utwór nie narusza praw osób trzecich;
3)    zgadza się na opublikowanie utworu na stronie sona.pl i innych kanałach dystrybucji informacji w tym w mediach społecznościowuch, w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,
4)    zgadza się na przeniesienie prawa do utworu na Organizatora, w szczególności utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych;
5)    utwór/ praca, która została nadesłana na konkurs nie była nigdzie publikowana, ani nie brała udziału w żadnym konkursie, a ponadto nie została uprzednio rozpowszechniona.
6)    po raz pierwszy w tym miesiącu bierze udział w konkursie ogłoszonym na sona.pl oraz facebook.com/rybysona
7)    w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do konkursu, nie wygrał w wyniku udziału w konkursach nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału;
8)    zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych.
9)    Po otrzymaniu nagrody prześle zdjęcie ze swoim wizerunkiem wraz z nagrodą.
10)    Zezwala na udostępnienie swojego wizerunku w celach marketingowych bez ograniczeń czasowych
1.    Utwory zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie na konkurs utworów, które naruszają prawo lub prawa osób trzecich.
2.    Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może stanowić kopii tekstu rozpowszechnionego w Internecie, nie może być przesłana w formie linku, odnośnika do strony internetowej oraz nie może stanowić plagiatu utworu należącego do innej osoby udostępnionego w Internecie.

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania pracy lub uczestnika konkursu, ze względu na niespełnienie postanowień regulaminu oraz zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości oświadczeń złożonych przez uczestnika.
2.     Organizator nie zwraca utworów/prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również prac uczestników wyłączonych z konkursu.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez osobę nadsyłającą lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
4.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o zwycięzcach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
5.    Nagrody zostaną wysłane na wskazane przez zwycięzców adresy lub konta bankowe w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Na uczestniku ciąży obowiązek podania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu podania dalszych danych, w celu dostarczenia nagrody.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik konkursu spełnia warunki określone w regulaminie konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podanie określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu.
7.     Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji konkursu oraz dostarczenia nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
8.    Regulamin konkursy jest dostępny na stronie sona.pl.