Sona

Polityka prywatności

Szanowna/y Pani/Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania  z dniem 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), na podstawie  art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, uprzejmie informujemy co następuje.

Administratorem Pani/Pana danych jest SoNa Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłówkach, ul. Myszkowska 25; 42-350 Koziegłowy. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@sona.pl, telefonicznie pod numerem +48 34 314 24 35 lub pisemnie na wskazany powyżej adres.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

A)      jeżeli jest Pani/Pan pracownikiem Kontrahenta Administratora danych

 • w celu realizacji zawartych pomiędzy Administratorem danych a Kontrahentem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit b Rozporządzenia,

B)   jeżeli jest Pani/Pan Kontrahentem Administratora danych w celu:

 • realizacji zawartych z Panią/Panem umów na podstawie art.6 ust.1 lit b Rozporządzenia,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SONA Sp. z o.o. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów z zakresu rachunkowości i podatków - podstawa prawna przetwarzania art.6 ust.1 lit c Rozporządzenia,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu SONA Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przez roszczeniami – podstawą prawna przetwarzania art.6 ust.1 lit f.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, tj.:

 • dostawcom usług IT,
 • podmiotom świadczącym na rzecz SONA Sp. z o.o. usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy takie jak np. usługi spedycyjne, transportowe, celne, usługi prawne,
 • operatorom pocztowym i/lub kurierom,
 • bankom w zakresie realizacji płatności,
 • a także podmiotom do tego upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w okresie realizacji/trwania  zawieranych umów, a także w okresie po ich zakończeniu przez czas i w zakresie wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez SoNa Sp. z o.o. danych osobowych:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  w rozumieniu art. 4 pkt 21 Rozporządzenia,  gdy uzna  Pani/Pan, iż przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych   narusza przepisy tego Rozporządzenia.

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zawartych umów w zakresie komunikacji, dokumentowania i organizowania transakcji handlowych. Konsekwencją nie podania danych osobowych wymaganych przez SONA Sp. z o.o. będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Sygnalizujemy jednocześnie, iż SoNa Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.