Sona

2018.07.09 - Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 09.07.2018 r.

Przedsięwzięcie jest współfinasowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresiedziałania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, o którym mowa w  art. 69 rozporządzenia nr 508/2014w ramach projektu pn.: „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa SoNa Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”.

ZAMÓWIENIE ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI


 1.       Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

SoNa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koziegłówkach przy ul. Myszkowskiej 25, 42-350 Koziegłowy, NIP 5771850319, REGON 152067012

tel. +48 (34) 314 24 35

mail: logistyka@sona.pl

osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Sroślak

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń chłodniczych wraz z montażem do pomieszczeń produkcji sushi. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż przedmiotu zamówienia wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej.

2.2.Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

42500000-1Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

2.3.Dostawę przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

Zakresem zamówienia są objęte następujące obowiązki Wykonawcy:

a)         dostawa i montaż urządzeń chłodniczych do pomieszczeń produkcji sushiniezbędnych do prawidłowej pracy instalacji,

b)        przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej,dokonanie rozruchu instalacji oraz przeprowadzenie testów kompletnej instalacji,

c)         zapewnienie wszelkich narzędzi i elektronarzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami BHP,

d)        zapewnienie, na koszt Wykonawcy, serwisu gwarancyjnego przez okres24 miesięcy, jak również dokonywania miesięcznych przeglądów technicznych i serwisowych w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zagwarantuje 6godzinny czas reakcji serwisu wraz z usunięciem usterki,

e)         protokolarny odbiór wykonania przedmiotu zamówienia,

f)         wszystkie dostarczone urządzenia i użyte materiały muszą być fabrycznie nowe.

2.4.Parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia.

 

1. pomieszczenie produkcyjne -  temp. +10°C o wymiarach 35m x 10m x 3,3m =1155m³,

Opis wyposażenia chłodnictwa : chłodnice powietrza produkcji Goedhart, podsufitowe z dwustronnym wydmuchem powietrza w wykonaniu specjalnym: wentylatory lowSpeed , odszranianie elektryczne bloku i tacy, obudowa i osłony wentylatorów ze stali nierdzewnej 304, blok i lamele powlekany lakierem zabezpieczającym Blygold, rozstaw lamel 4mm, tace wewnętrzne i płyty boczne z AIMg³, demontowalna i rozłączalna taca ociekowa z wentylatorami  (  łatwy demontaż do częstego  mycia ). Agregat chłodniczy produkcji Arkton na sprężarce tłokowej półhermetycznejBitzer na poziomym zbiorniku cieczy, w wykonaniu specjalnym z dodatkowym osprzętem : tłumiki drgań , odolejacz z izolacją i grzałką postojową, z zaworem zwrotnym i z zaworem odcinającym kulowym, z presostatem podwójnym HP/LP z podwójnym mieszkiem oraz z regulatorem ciśnienia zbiornika typu KVD.  Zbiornik cieczy wyposażony w zawór odcinający trójdrogowy i dwa zawory bezpieczeństwa.  Skraplacz powietrzny powiększony.Cała instalacja wyposażona w odzysk ciepła przegrzania oparta na wymienniku płytowym produkcji SWEP wraz z zespołem hydraulicznym łącznie z kolektorami , pompą cyrkulacyjną, zaworami kierunkowymi, zaworami odcinającymi, odpowietrzaczami, z niezależnym sterownikiem.

2.pomieszczenie produkcyjne  - temp.+ 10°C, wymiary  18m x 9m x 3,3m =535 m³

Opis wyposażenia chłodnictwa : chłodnice powietrza produkcji  Goedhart, podsufitowe z dwustronnym wydmuchem powietrza w wykonaniu specjalnym : wentylatory lowSpeed , odszranianie elektryczne bloku i tacy, obudowa i osłony wentylatorów ze stali nierdzewnej 304, blok i lamele powlekany lakierem zabezpieczającym Blygold, rozstaw lamel 7mm,  tace wewnętrzne i płyty boczne z AIMg³. Agregat chłodniczy produkcji Arkton na sprężarce tłokowej półhermetycznejBitzer na poziomym zbiorniku cieczy, w wykonaniu specjalnym z dodatkowym osprzętem : tłumiki drgań , odolejacz z izolacją i grzałką postojową, z zaworem zwrotnym i z zaworem odcinającym kulowym, z presostatem podwójnym HP/LP z podwójnym mieszkiem oraz z regulatorem ciśnienia zbiornika typu KVD.  Zbiornik cieczy wyposażony w zawór odcinający trójdrogowy i dwa zawory bezpieczeństwa.  Skraplacz powietrzny powiększony.

3. pomieszczenie – mroźnia-chłodnia w przedziale temp. -22°C - +2°C o wymiarach 5,5m x 6m x 3m = 99 m³

Opis wyposażenia chłodnictwa : chłodnica powietrza produkcji  Goedhart, kubiczna, wyciągowa w wykonaniu specjalnym : ciężkie  odszranianie elektryczne bloku i tacy, obudowa i osłony wentylatorów ze stali nierdzewnej 304, blok i lamele powlekany lakierem zabezpieczającym Blygold,  tace wewnętrzne i płyty boczne z AIMg³. Agregat chłodniczy produkcji Arkton na sprężarce tłokowej półhermetycznejBitzer w wykonaniu specjalnym z dodatkowym osprzętem : tłumiki drgań , odolejacz z izolacją i grzałką postojową, z zaworem zwrotnym i z zaworem odcinającym kulowym, z presostatem podwójnym HP/LP z podwójnym mieszkiem oraz z regulatorem ciśnienia zbiornika typu KVD.  Zbiornik cieczy wyposażony w zawór odcinający trójdrogowy i dwa zawory bezpieczeństwa.  Skraplacz powietrzny powiększony.Cała instalacja wyposażona w odzysk ciepła przegrzania oparta na wymienniku płytowym produkcji SWEP wraz z zespołem hydraulicznym łącznie z kolektorami , pompą cyrkulacyjną, zaworami kierunkowymi, zaworami odcinającymi, odpowietrzaczami, z niezależnym sterownikiem.

4. pomieszczenie chłodnia surowca ( warzywa ) - temp. +4°C o wymiarach 3m x 3m x 3m = 27m³

Opis wyposażenia chłodnictwa : chłodnica powietrza produkcji  Goedhart, kubiczna , wyciągowa w wykonaniu specjalnym : odszranianie elektryczne bloku i tacy, obudowa i osłony wentylatorów ze stali nierdzewnej 304, blok i lamele powlekany lakierem zabezpieczającym Blygold, rozstaw lamel 7mm,  tace wewnętrzne i płyty boczne z AIMg³. Agregat chłodniczy produkcji Arkton na sprężarce tłokowej półhermetycznejBitzer  w wykonaniu specjalnym z dodatkowym osprzętem : tłumiki drgań , z presostatem podwójnym HP/LP z podwójnym mieszkiem oraz z regulatorem elektronicznym skraplania przez płynną regulacje wentylatora skraplacza .  Zbiornik cieczy wyposażony w zawór odcinający trójdrogowy i dwa zawory bezpieczeństwa.  Skraplacz powietrzny powiększony.

5. pomieszczenie chłodnia surowca ( ryba marynowana ) – temp. +2°C o wymiarach  4,2m x 4m x 3m = 50,4m³

Opis wyposażenia chłodnictwa : chłodnica powietrza produkcji  Goedhart, kubiczna , wyciągowa w wykonaniu specjalnym : odszranianie elektryczne bloku i tacy, rury , obudowa i osłony wentylatorów ze stali nierdzewnej 304, lamele powlekane lakierem zabezpieczającym Goldlack, rozstaw lamel 7mm,  taca wewnętrzna i płyty boczne z AIMg³. Agregat chłodniczy produkcji Arkton na sprężarce tłokowej półhermetycznejBitzer  w wykonaniu specjalnym z dodatkowym osprzętem : tłumiki drgań , z presostatem podwójnym HP/LP z podwójnym mieszkiem oraz z regulatorem elektronicznym skraplania przez płynną regulacje wentylatora skraplacza .  Zbiornik cieczy wyposażony w zawór odcinający trójdrogowy i dwa zawory bezpieczeństwa.  Skraplacz powietrzny powiększony.

6. pomieszczenie chłodnia  ( przed wędlinami ) – temp. +2°C o wymiarach  3m x 4m x 3m = 36m³

Opis wyposażenia chłodnictwa : chłodnica powietrza produkcji  Goedhart, kubiczna , wyciągowa w wykonaniu specjalnym : odszranianie elektryczne bloku i tacy, rury , obudowa i osłony wentylatorów ze stali nierdzewnej 304, lamele powlekane lakierem zabezpieczającym Goldlack, rozstaw lamel 7mm,  taca wewnętrzna i płyty boczne z AIMg³. Agregat chłodniczy produkcji Arkton na sprężarce tłokowej półhermetycznejBitzer  w wykonaniu specjalnym z dodatkowym osprzętem : tłumiki drgań , z presostatem podwójnym HP/LP z podwójnym mieszkiem oraz z regulatorem elektronicznym skraplania przez płynną regulacje wentylatora skraplacza .  Zbiornik cieczy wyposażony w zawór odcinający trójdrogowy i dwa zawory bezpieczeństwa.  Skraplacz powietrzny powiększony.

Warunki techniczne  - czynnik chłodniczy R 449A lub 448A, wszystkie pomieszczenia wyposażone muszą być w niezależne instalacje chłodnicze. Agregaty, skraplacze i rozdzielki elektryczne będą posadowione na dachu budynku.

Odzysk ciepła przegrzania z agregatów chłodniczych  ( pomieszczenia nr 1 i 3 ) będzie zamontowany w osobnym pomieszczeniu , wykonany po stronie pierwotnej wymienników oraz po stronie wtórnej łącznie z kolektorami zakończonymi zaworami odcinającymi ,  pompy cyrkulacyjne sterowane temperaturą cieczy.

2.5   Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a)         Wykonawca odpowiedzialny jest za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość dostarczonych podzespołów, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymiokreślonymi dla przedmiotu zamówienia,w tym za spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

b)        W przypadku stwierdzenia, że dostawy wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami,Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

c)         Zamawiający zastrzega zakaz dokonywania cesji wierzytelności wynikających z zawartej umowy bez jego zgody, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.6  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

2.7   Zamawiającynie dopuszcza składania ofert wariantowych ani uzupełniających.

2.8  Termin wykonania zamówienia ustala się na 3 miesiąceod daty podpisania umowy.

3        Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)

3.1   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunkidotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

3.2  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie wg formuły: „spełnia - nie spełnia” na podstawie oświadczeń Wykonawcy i analizy dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.

a)         W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć stosowne dokumenty, tj. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego.

3.3  W razie konieczności Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.4  Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy przesłać pocztą tradycyjną lub mailem. Podmioty zagraniczne winny złożyć dokumenty równoważne dla dokumentów, które wymaga Zamawiający dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.5   Zamawiającynie wyraża zgody na powierzenie realizacji zamówienia podwykonawcom.

3.6  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danym postępowaniu ofertowym.

3.7   Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.8    Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów rejestracyjnych Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych dopodpisania oferty (do oryginału oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby dotego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).

3.9    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4        Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

a)      Kryterium ceny: waga 100 % (max.100 pkt.)

 

Sposób oceny ofert:

 

C (cena oferty) = ((Najniższa cena netto(bez podatku vat) spośród złożonych ofert) / ((Cena netto(bez podatku vat) oferty badanej)) x 100 pkt

 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny zaoferowanej w ofercie.

 

Składane oferty mogąuzyskać maksymalnie 100 punktów.

5        Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 lipca 2018 - w formie papierowej składając w siedzibie Zamawiającego.

Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Termin związania ofertą: 30 dni.

6        Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane przez Zamawiającego nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

7        Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

1)      Oświadczenie o braku powiązań stanowiące złącznik nr 1 do ZO,

8        Pozostałe informacje

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

W związku powyższym, Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.

Zamawiający rezerwuje sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

 

Załączniki:

Załącznik 1 do ZO  "Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym" - Pobierz