Sona

2018.08.03 - Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 3.08.2018 r.

Przedsięwzięcie jest współfinasowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach
Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, o którym mowa w  art. 69 rozporządzenia nr 508/2014 w ramach projektu pn.: „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa SoNa Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”.

 

ZAMÓWIENIE ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI


 1.       Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

SoNa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koziegłówkach przy ul. Myszkowskiej 25, 42-350 Koziegłowy, NIP 5771850319, REGON 152067012

tel. +48 (34) 314 24 35

mail: logistyka@sona.pl

osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Sroślak

 

2.       Opis przedmiotu zamówienia

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii technologicznej do produkcji sushi wraz z montażem. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż przedmiotu zamówienia wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej.

2.2.  Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

42215000-6Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

2.3.  Dostawę przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

Zakresem zamówienia są objęte następujące obowiązki Wykonawcy:

a)          dostawa i montaż fabrycznie nowej linii technologicznej do produkcji sushi.

b)          przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej, dokonanie rozruchu instalacji oraz przeprowadzenie testów kompletnej instalacji,

c)          zapewnienie wszelkich narzędzi i elektronarzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami BHP,

d)          zapewnienie, na koszt Wykonawcy, serwisu gwarancyjnego przez okres12 miesięcy. Wykonawca zagwarantuje wykonywanie czynności serwisowych przez polski personel,

e)          protokolarny odbiór wykonania przedmiotu zamówienia.

2.4.  Parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia.

Linia technologiczna do produkcji sushiw skład której wchodzą:

- zbiornik buforowy ryżu surowego; zasilanie: 230 lub 410V;moc nie większa niż 0,25 kW;wykonany ze stali nierdzewnej 304; wymiary urządzenia 2880 x 1500 x 3000 mm – 1 szt.,

- płuczka do ryżu; zasilanie: 230 lub 410V; moc nie większa niż 2,5 kW; wykonany ze stali nierdzewnej 304; wymiary urządzenia 1440 x 650 x 1170 mm; maksymalne zużycie wody 1000l/h – 1 szt.,

- zbiornik buforowy do nasączania ryżu; zasilanie: 230 lub 410V; moc nie większa niż 0,06 kW; wykonany ze stali nierdzewnej 304; wymiary urządzenia 2400 x 1100 x 2790 mm; maksymalne zużycie wody 600l/h – 1 szt.,

- tunel do gotowania ryżu; zasilanie: 230 lub 410V; sposób gotowania: gaz; maksymalne zużycie gazu: 340000 kcal/h; wykonany ze stali nierdzewnej 304; wymiary urządzenia 6000 x 1000 x 1650 mm; minimalna wydajność: 300 kg/h wyrobu gotowego – 1 szt.,

- układ transporterów rolkowych do transportu pojemników z pieca do wywrotnicy oraz z wywrotnicy do myjki; zasilanie: 230 lub 410V; napęd za pomocą motoreduktora; wykonany ze stali nierdzewnej 304;  rolki wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej 304 – 1 szt.,

- wywrotnica do zbiorników; zasilanie: 230 lub 410V; sposób odwracania: półautomatyczny; wykonany ze stali nierdzewnej 304; transport: za pomocą przenośnika z funkcją schładzania; podawanie: półautomatyczne – 1 szt.,

- mieszalnik z dozownikiem octu z automatycznym odbiorem i dozowaniem do pojemników termicznych z możliwością ustawienia dozy; zasilanie: 230 lub 410V; sposób mieszania: motowidły napędzane za pomocą motoreduktora; wykonany ze stali nierdzewnej 304; dozowanie płynu: automatyczne – 1 szt.,

- myjka do pojemników; zasilanie: 230 lub 410V; sposób podawania: przenośnik rolkowy; wykonany ze stali nierdzewnej 304 – 1 szt.,

- system podawania pojemników termicznych wraz ze stanowiskami pracy; wyposażony w układy podawania pojemników termicznych do formierek, odbioru pustych pojemników termicznych, podawania tacek do stanowisk operatorskich z funkcją synchronizacji podawania między stanowiskami operatorskimi; zasilanie: 230 lub 410V; sposób transportu: taśmy modułowe z motoreduktorem z płynną regulacją częstotliwości; wykonany ze stali nierdzewnej 304; stanowiska pracy wykonane ze stali nierdzewnej, blat PE lub 304 – 1 szt.,

- urządzenie grupujące taczki na wjeździe do tunelu; zasilanie: 230 lub 410V; wykonany ze stali nierdzewnej 304 – 1 szt.,

- urządzenie grupujące taczki na wyjeździe z tunelu; zasilanie: 230 lub 410V; wykonany ze stali nierdzewnej 304 – 1 szt.,

- transporter odbierający tacki z tunelu i dostarczający do pakowaczki, dostosowany do pracy z urządzeniami pakującymi typu trayseler; zasilanie: 230 lub 410V; wykonany ze stali nierdzewnej 304 – 2 szt.,

- transporter odbierający tacki z pakowaczek i przechodzący przez detektor metali; zasilanie: 230 lub 410V; wykonany ze stali nierdzewnej 304; transport łamany: 1 x 90º – 1 szt.,

- detektor metali; zasilanie: 230 lub 410V; wykonany ze stali nierdzewnej 304; odrzut: pneumatyczny – 1 szt.,

- szafa sterująca z funkcją zapamiętywania receptur; zasilanie: 230 lub 410V; wykonany ze stali nierdzewnej 304; sterowanie: za pomocą kolorowego panelu dotykowego – 1 szt.,

- formierka do produkcji sushi w odmianie uramaki; zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz; maksymalne zużycie energii: 160W; wydajność minimalna: 250 szt./h; średnica wyrobu gotowego: od 22 do 70 mm – 3 szt.,

- formierka do produkcji sushi w odmianie nori; zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz; maksymalne zużycie energii: 80W; wydajność minimalna: małe rolki 400 szt./h, średnie rolki 300 szt./h, duże rolki 280 szt./h; średnica wyrobu gotowego: 25mm małe rolki, 35mm średnie rolki, 46mm duże rolki – 2 szt.,

- formierka wraz z systemem transportowym do produkcji sushi w odmianie nigiri; zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz; maksymalne zużycie energii: 260W; wydajność minimalna: 4000 szt./h,; – 1 szt.,

- formierka wraz z systemem transportowym do produkcji sushi w odmianie hosomaki; zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz; maksymalne zużycie energii: 140W; wydajność minimalna: małe rolki 2200 szt./h, średnie rolki 1100 szt./h, duże rolki 550 szt./h; średnica wyrobu gotowego: 25mm małe rolki, 35mm średnie rolki, 46mm – 60mm duże rolki – 5 szt.,

- formierka do produkcji sushi w odmianie gunkan; zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz; maksymalne zużycie energii: 280W; zakres gramatur: od 15 do 25g – 1 szt.,

- formierka do produkcji wrapped sushi; zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz; maksymalne zużycie energii: 230W; zakres gramatur: 18, 20, 22, 25 g – 1 szt.,

- formierka do produkcji sushi w odmianie onigiri; zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz; maksymalne zużycie energii: wydajność minimalna: 1400 szt./h – 1 szt.,

- formierka do produkcji sushi w odmianie inari; zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz; maksymalne zużycie energii: 600W; zakres gramatur: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 g – 1 szt.,

- formierka do produkcji sushi w odmianie california; zasilanie: trójfazowe; maksymalne zużycie energii: 1700W; wydajność minimalna: 4000 rolek/h; możliwość wyboru rozmiaru rolki: mała 80 x 180mm, średnia 120 x 180 mm, duże 155 x 180 mm – 1 szt.,

Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w stoły technologiczne dla obsługi.

 

2.5    Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a)          Wykonawca odpowiedzialny jest za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość dostarczonych podzespołów, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymiokreślonymi dla przedmiotu zamówienia,w tym za spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

b)          Wszystkie elementy składowe linii technologicznej lub linia technologiczna jako całość muszą posiadać certyfikat CE,

c)          Oferta musi zawierać rysunek rozmieszczenia poszczególnych urządzań na hali produkcyjnej;

d)          W przypadku stwierdzenia, że dostawy wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami,Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

e)          Zamawiający zastrzega zakaz dokonywania cesji wierzytelności wynikających z zawartej umowy bez jego zgody, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.6    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

2.7    Zamawiającynie dopuszcza składania ofert wariantowych ani uzupełniających.

2.8    Termin wykonania zamówienia ustala się na 3 miesiące od daty podpisania umowy.

 

3         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)

3.1    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

3.2    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie wg formuły: „spełnia - nie spełnia” na podstawie oświadczeń Wykonawcy i analizy dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.

a)          W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć stosowne dokumenty, tj. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego,do oferty oferent musi przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię obowiązującej polisy OC związanej z zakresem prowadzonej działalności i związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000 złotych polskich.

b)          Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy nr 26 1090 1186 0000 0001 3680 7495 prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A.i do dołączenia potwierdzenia wpłaty wadium do oferty.

W przypadku oferentów, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni po zakończeniu postępowania ofertowego na rachunek bankowy, z którego wadium wpłynęło.

W przypadku oferenta, którego oferta została wybrana, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni po zawarciu umowy dostawy, na rachunek bankowy z którego wadium wpłynęło.

3.3    W razie konieczności Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.4    Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy przesłać pocztą tradycyjną lub mailem. Podmioty zagraniczne winny złożyć dokumenty równoważne dla dokumentów, które wymaga Zamawiający dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.5    Zamawiającynie wyraża zgody na powierzenie realizacji zamówienia podwykonawcom.

3.6    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danym postępowaniu ofertowym.

3.7    Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.8      Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów rejestracyjnych Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych dopodpisania oferty (do oryginału oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby dotego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).

3.9      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

4         Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a)       Kryterium ceny: waga 100 % (max.100 pkt.)

Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) = ((Najniższa cena netto(bez podatku vat) spośród złożonych ofert) / ((Cena netto(bez podatku vat) oferty badanej)) x 100 pkt

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny zaoferowanej w ofercie.

Składane oferty mogąuzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

5         Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 16 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dacie ogłoszenia zapytania ofertowego lub jego otrzymania drogą elektroniczną (mailem) - w formie papierowej (składając w siedzibie Zamawiającego lub przesyłając na adres Zamawiającego) lub elektronicznej (przesyłając mailowo na adres: logistyka@sona.pl).

Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

6         Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane przez Zamawiającego nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

 

7         Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

1)       Oświadczenie o braku powiązań stanowiące złącznik nr 1 do ZO,

 

8         Pozostałe informacje

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

W związku powyższym, Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.

Zamawiający rezerwuje sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik 1 do ZO  "Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym" - Pobierz