Sona

2022.04.01 - Zapytanie ofertowe

Opis Przedmiotu Zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tunelu do mrożenia produktów spożywczych przy zastosowaniu ciekłego azotu.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej.

2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42513000-5 Urządzenia chłodnicze i mrożące.

3. Dostawę przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

4. Zakresem zamówienia są objęte następujące obowiązki Wykonawcy:

a) dostawa fabrycznie nowych urządzeń,

b) protokolarny odbiór wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia:

- maksymalne wymiary urządzenia: 11000mm (długość) x 3000mm (szerokość) x 2000mm (wysokość)

- czynnik chłodzący: azot

- temperatura robocza: -120*C

- automatyczna regulacja temperatury.

- materiał wykonania: stal nierdzewna

- detektor stężenia tlenu

- moc maksymalna urządzenia: 20 kW

 

Dopuszcza się złożenie oferty o parametrach lepszych lub równoważnych w stosunku do zapisanych w zapytaniu ofertowym.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość dostarczonych podzespołów, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, w tym za spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku stwierdzenia, że dostawy wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

8. Zamawiający zastrzega zakaz dokonywania cesji wierzytelności wynikających z zawartej umowy bez jego zgody, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani uzupełniających.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia o specyfikacji nie gorszej niż wskazana powyżej w zakresie parametrów wytrzymałościowych / funkcjonalnych.

12. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2023

Kryteria wyboru:

Nazwa kryterium: Cena netto, waga: 100 %.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Termin złożenia oferty: 24.06.2022.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej (składając w siedzibie Zamawiającego lub przesyłając na adres Zamawiającego) lub elektronicznej (przesyłając mailowo na adres: patrykwitczak@o2.pl lub logistyka@sona.pl ). Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Termin związania ofertą: 30 dni.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie wg formuły: „spełnia - nie spełnia” na podstawie oświadczeń Wykonawcy.

4. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć stosowne dokumenty, tj. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków.

5. W razie konieczności Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6. Podmioty zagraniczne winny złożyć dokumenty równoważne dla dokumentów, które wymaga Zamawiający dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie realizacji zamówienia podwykonawcom.

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danym postępowaniu ofertowym.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Warunki wykluczenia:

Złożona oferta podlega odrzuceniu, gdy:

1. Została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

3. Została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

4. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych w ofercie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w walutach obcych. Dla potrzeb obliczenia punktacji, cena ofertowa w walucie obcej zostanie przeliczona na polskie złote po kursie sprzedaży danej waluty ogłoszonej przez NBP i obowiązującej w dniu wpływu oferty do Zamawiającego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy / złożonego zamówienia z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a takie zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:

a. zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy,

b. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,

c. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT,

d. zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w projekcie powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, techniczno – ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,

e. przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć np.: panujące warunki atmosferyczne, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe (deszcz, śnieg, grad, itp.), utrudniające terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, niekorzystne warunki epidemiologiczne, wystąpienie siły wyższej czy opóźnienie przez producenta wykonania danej maszyny,

f. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

6. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy / wykonawcy a dostawcą / wykonawcą w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce Zamawiającego jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji Zamawiającego

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika Zamawiającego,

d. pozostawaniu z Zamawiającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku powyższym, Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.

Osoba do kontaktu:

Marian Nawrot