Sona

2018.07.12 - Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 12 lipca 2018 r.

Przedsięwzięcie jest współfinasowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, o którym mowa w  art. 69 rozporządzenia nr 508/2014 w ramach projektu pn.: „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa SoNa Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”.

ZAMÓWIENIE ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI

1.       Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

SoNa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koziegłówkach przy ul. Myszkowskiej 25, 42-350 Koziegłowy, NIP 5771850319, REGON 152067012

tel. +48 (34) 314 24 35

mail: logistyka@sona.pl

osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Sroślak

2.       Opis przedmiotu zamówienia

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny pakującej typu traysealerwraz z montażem. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż przedmiotu zamówienia wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej.

2.2.  Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

42921300-1Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego

2.3.  Dostawę przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

Zakresem zamówienia są objęte następujące obowiązki Wykonawcy:

a)          dostawa i montaż fabrycznie nowej maszyny pakującej typu traysealer,

b)          przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej, dokonanie rozruchu instalacji oraz przeprowadzenie testów kompletnej instalacji,

c)          zapewnienie wszelkich narzędzi i elektronarzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami BHP,

d)          zapewnienie, na koszt Wykonawcy, serwisu gwarancyjnego przez okres24 miesięcy. Wykonawca zagwarantuje 12godzinny czas reakcji serwisu wraz z usunięciem usterki,

e)          protokolarny odbiór wykonania przedmiotu zamówienia.

2.4.  Parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia.

Maszyna automatyczna typu traysealer do pakowania na gotowych tackach w MAP (próżnia + gaz). Wykonanie higieniczne ramy i obudów ze stali nierdzewnej ze stopniem ochrony min IP67. Maszyna z oznaczeniem CE. Sterowanie PLC z programowaniem. Możliwość pracy w trybie ciągłym 2-zmianowym. Dokumentacja w języku polskim. Narzędzie bazowe 6-gniazdowe dla tacek 230x145mm dwukomorowych o wymiarach 217x150 mm. Brak wody do chłodzenia narzędzia. Dolna komora próżniowa narzędzia z napędem elektrycznym bez sprężonego powietrza. System szybkiego przezbrojenia maszyny w czasie nie dłuższym niż 15 min. Wydajność 8-10 cykli/min w MAP (łączna min. ilość tacek na min 48 szt. Wydajność pompy próżniowej nie mniejsza niż 300 m3/h. Fotokomórka do folii z nadrukiem gniazdowym. Układ transportu wjazdowego z systemem taśmowego odbioru, układania i kontroli pozycji tacek wychodzących z tunelu chłodniczego zgodnie z indeksem maszyny. Transporter wyjazdowy maszyny traysealer z opcją liniowania do jednego rzędu. Możliwość współpracy sterowania maszyny traysealer z urządzeniami zewnętrznymi w linii (wymiana sygnałowa). Płynna regulacja prędkości tacek oraz prędkości pracy narzędzia. Możliwość pakowania produktów płynnych.

2.5    Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a)          Wykonawca odpowiedzialny jest za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość dostarczonych podzespołów, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymiokreślonymi dla przedmiotu zamówienia,w tym za spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

b)          W przypadku stwierdzenia, że dostawy wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami,Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

c)          Zamawiający zastrzega zakaz dokonywania cesji wierzytelności wynikających z zawartej umowy bez jego zgody, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.6    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

2.7    Zamawiającynie dopuszcza składania ofert wariantowych ani uzupełniających.

2.8    Termin wykonania zamówienia ustala się na maksymalnie14 tygodniod daty podpisania umowy.

3         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)

3.1    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

3.2    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie wg formuły: „spełnia - nie spełnia” na podstawie oświadczeń Wykonawcy i analizy dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.

a)          W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć stosowne dokumenty, tj. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego oraz, oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu minimum trzech dostaw urządzeń typu maszyna pakująca rolowa w okresie ostatnich 2 lat przed upływem składania ofert, do oferty oferent musi przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię obowiązującej polisy OC związanej z zakresem prowadzonej działalności i związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000 złotych polskich.

3.3    W razie konieczności Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.4    Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy przesłać pocztą tradycyjną lub mailem. Podmioty zagraniczne winny złożyć dokumenty równoważne dla dokumentów, które wymaga Zamawiający dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.5    Zamawiającynie wyraża zgody na powierzenie realizacji zamówienia podwykonawcom.

3.6    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danym postępowaniu ofertowym.

3.7    Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.8      Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów rejestracyjnych Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych dopodpisania oferty (do oryginału oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby dotego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).

3.9      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4         Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

a)       Kryterium ceny: waga 100 % (max.100 pkt.)

 

Sposób oceny ofert:

 

C (cena oferty) = ((Najniższa cena netto(bez podatku vat) spośród złożonych ofert) / ((Cena netto(bez podatku vat) oferty badanej)) x 100 pkt

 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny zaoferowanej w ofercie.

 

Składane oferty mogąuzyskać maksymalnie 100 punktów.

5         Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 16 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dacie ogłoszenia zapytania ofertowego lub jego otrzymania drogą elektroniczną (mailem) - w formie papierowej (składając w siedzibie Zamawiającego lub przesyłając na adres Zamawiającego) lub elektronicznej (przesyłając mailowo na adres: logistyka@sona.pl).

Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Termin związania ofertą: 30 dni.

6         Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane przez Zamawiającego nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

 

7         Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

1)       Oświadczenie o braku powiązań stanowiące złącznik nr 1 do ZO,

2)       Oświadczenie o realizacji zamówień stanowiące złącznik nr 2 do ZO,

8         Pozostałe informacje

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

W związku powyższym, Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.

Zamawiający rezerwuje sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

 

 

Załączniki:

Załącznik 1 do ZO  "Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym" - Pobierz

 

Załączniki:

Załącznik 1 do ZO  "Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym" - Pobierz

Załącznik 2 do ZO  "Oświadczenie Wykonawcy" - Pobierz