Sona

2018.07.16 nr 1 - Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 1 z dnia 16lipca2018 r.

Przedsięwzięcie jest współfinasowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, o którym mowa w  art. 69 rozporządzenia nr 508/2014 w ramach projektu pn.: „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa SoNa Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”.

ZAMÓWIENIE ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI

 

 1.       Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

 

SoNa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koziegłówkach przy ul. Myszkowskiej 25, 42-350 Koziegłowy, NIP 5771850319, REGON 152067012

tel. +48 (34) 314 24 35

mail: a.valko@sona.pl

osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Valko

 

2.       Opis przedmiotu zamówienia

 

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej linii do konfekcjonowania muli.Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż przedmiotu zamówienia wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej.

2.2.  Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

42215200-8 Maszyny do przetwarzania żywności

2.3.  Dostawę przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

Zakresem zamówienia są objęte następujące obowiązki Wykonawcy:

a)          dostawai montaż wszystkich fabrycznie nowych elementów składowych linii do konfekcjonowania muli niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji,

b)          przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej, dokonanie rozruchu instalacji oraz przeprowadzenie testów kompletnej instalacji,

c)          zapewnienie wszelkich narzędzi i elektronarzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami BHP,

d)          zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez okres jednego roku,

e)          protokolarny odbiór wykonania przedmiotu zamówienia.

2.4.  Parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia.

Linia do konfekcjonowania muli w skład której wchodzą: taśmociąg załadunkowy typ 3000x500 ze stali INOX Asisi 316 z napędem elektrycznym o mocy 0,50 kW; szczotkarka rolkowa z napędem elektrycznym o mocy 3 kW; urządzenie do selekcji oraz określania wielkości mięczaków tj. sortownica wibrująca z napędem elektrycznym o mocy 0,50 kW; wywrotka dla BINS wykonana ze stali INOX 316 z napędem elektrycznym o mocy 1,50 kW; taśmociąg załadunkowy 3000x600 o napędzie elektrycznym o mocy 0,50 kW; obcinarka bisioraz napędem elektrycznym o mocy 1,50 kW; przenośnik taśmowy załadunkowy typ 1600x500 z napędem elektrycznym o mocy 0,50 kW; przenośnik taśmowy inspekcyjny typ 3500x600 z napędem elektrycznym o mocy 0,40 kW; przenośnik taśmowy wertykalny typ 3000x600 o mocy 0,50 kW; waga wielogłowicowa o wydajności 60 odważeń na minutę z napędem elektrycznym o mocy 1,50 kW; platforma wagi wielogłowicowej wykonana ze stali INOX 316; sterownik do współpracy z maszyną pakującą VAC; maszyna do ważenia i porcjowania muli o zakresie od 1 kg do 25 kg wykonana ze stali INOX 316; maszyna do pakowania i etykietowania mięczaków wykonana ze stali INOX 316 wyposażona w drukarkę termiczną.

2.5.  Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a)          Wykonawca odpowiedzialny jest za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość dostarczonych podzespołów, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymiokreślonymi dla przedmiotu zamówienia,w tym za spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

b)          W przypadku stwierdzenia, że dostawy wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami,Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

c)          Zamawiający zastrzega zakaz dokonywania cesji wierzytelności wynikających z zawartej umowy bez jego zgody, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

2.7.  Zamawiającynie dopuszcza składania ofert wariantowych ani uzupełniających.

2.8.  Termin wykonania zamówienia ustala się na 3 miesiące od daty podpisania umowy.

 

3.       Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)

 

3.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

3.2.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie wg formuły: „spełnia - nie spełnia” na podstawie oświadczeń Wykonawcy i analizy dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.

a)          W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć stosowne dokumenty, tj. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego.

3.3.  W razie konieczności Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.4.  Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy przesłać pocztą tradycyjną lub mailem. Podmioty zagraniczne winny złożyć dokumenty równoważne dla dokumentów, które wymaga Zamawiający dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3.5.  Zamawiającynie wyraża zgody na powierzenie realizacji zamówienia podwykonawcom.

3.6.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danym postępowaniu ofertowym.

3.7.  Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.8.    Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów rejestracyjnych Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych dopodpisania oferty (do oryginału oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby dotego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).

3.9.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

4.       Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

 

4.1.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

a)       Kryterium ceny: waga 100 % (max.100 pkt.)

 

Sposób oceny ofert:

 

C (cena oferty) = ((Najniższa cena netto(bez podatku vat) spośród złożonych ofert) / (Cena netto(bez podatku vat) oferty badanej)) x 100 pkt

 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny zaoferowanej w ofercie.

 

Składane oferty mogąuzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

5. Termin składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 16 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dacie ogłoszenia zapytania ofertowego lub jego otrzymania drogą elektronicznąmailem- w formie papierowej (składając w siedzibie Zamawiającego lub przesyłając na adres Zamawiającego) lub elektronicznej (przesyłając mailowo na adres: a.valko@sona.pl).

Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

6. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane przez Zamawiającego nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

 

7. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

1)       Oświadczenie o braku powiązań stanowiące złącznik nr 1 do ZO,

 

8. Pozostałe informacje

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

W związku powyższym, Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.

Zamawiający rezerwuje sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik 1 do ZO  "Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym" - Pobierz

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REQUEST FOR PROPOSAL 

No 1 of 16 July 2018 

The undertaking is co-financed under the “Fishery and Sea” Operational Programme as Priority 5. Support for trade and processing, in the scope of Measure 5.4 “Processing fishery and aquaculture products” as referred to in Article 69 of Regulation No 508/2014, within the project called: “Improvement of competitiveness of SoNa
Sp. z o.o. by implementation of innovative solutions.”

CONTRACT FOR SUPPLIES

 

 1.       Name, address and contact details of the Ordering Party

 

SoNaSpółka z ograniczonąodpowiedzialnością with the registered office in Koziegłówki, ul. Myszkowska 25,
42-350 Koziegłowy, Tax ID No [NIP] 5771850319, Statistical No [REGON] 152067012

tel. +48 (34) 314 24 35

email: a.valko@sona.pl

contact person for matters concerning the contract: Anna Valko

 

2.       Description of the subject of the contract 

 

2.1.  The subject of the contract is the delivery of a complete mussel conditioning line. The scope of the contract comprises delivery and installation of the subject of the contract, along with its connection to a power network and commissioning, as well as all other activities necessary for the due performance of the subject matter of the agreement, or as may be necessary under the applicable laws or recommendations of the relevant public administration bodies.

2.2.  Common Procurement Vocabulary (CPV) Code

42215200-8 Food-processing machinery

2.3.  The subject of the contract should be delivered in accordance with the requirements of this request for proposal.

The scope of the contract also includes the following obligations of the Contractor:

a)          delivery and installation of all brand new components of the mussel conditioning line necessary for the correct operation of the system,

b)          connection of the system to the power network, start-up of the system, and performance of tests on the complete system,

c)          provision of all tools and power tools necessary for the performance of the subject of the contract, compliant with the generally applicable HSE provisions,

d)          provision of guarantee maintenance services for a period of one year,

e)          official acceptance of the completed subject of the contract.

2.4.  Technical parameters of the subject of the contract

Mussel conditioning line comprising: conveyor belt type 3000 x 500, INOX Aisi 316 steel, with 0.50 kW electric drive; roller brushing machine with 3 kW electric drive; mollusc selection and sizing machine, i.e. vibrating screen machine with 0.50 kW electric drive; BINS dumper made of INOX 316 steel, with 1.50 kW electric drive; 3000 x 600 conveyor belt with 0.50 kW electric drive; byssus cutter with 1.50 kW electric drive; conveyor belt type 1600 x 500 with 0.50 kW electric drive; inspection conveyor belt type 3500 x 600 with 0.40 kW electric drive; 0.50 kW vertical conveyor belt type 3000 x 600; multiheadweigher, efficiency: 60 portions/minute, with 1.50 kW electric drive; multiheadweigher platform made of INOX 316 steel; interoperable controller for VAC packaging machine; mussel weighing and portioning machine, with range from 1 kg to 25 kg, made of INOX 316 steel; mollusc packaging and labelling machine made of INOX 316 steel, fitted with thermal printer.

2.5.  Requirements for the subject of the contract:

a)          The Contractor shall be responsible for the process and timely completion of the contract, for the quality of delivered components, compliance with the technical and quality conditions defined for the subject of the contract, including for the compliance with other requirements under the applicable provisions of law,

b)          If it is concluded that deliveries are made contrary to the applicable provisions, the Ordering Party may withhold the payment and request that they should be made again, or may withdraw from the agreement due to the fault of the Contractor,

c)          The Ordering Party stipulates the prohibition of assignment of claims under the agreement without its consent expressed in writing, otherwise being null and void.

2.6.  The Ordering Party does not allow the submission of partial tenders. Tenders which do not cover the entire scope of the subject of the contract will be rejected.

2.7.   The Ordering Party does not allow the submission of variants or complementary tenders.

2.8.  The contract completion deadline shall be 3 months of the date of signature of the agreement.

 

3.       Conditions for participation in the procedure and a description of the method used for the evaluation of compliance with such conditions (participation conditions are not obligatory)

 

3.1.  Contractors who meet the conditions relating to the lack of personal or capital ties with the Ordering Party may compete for the award of the contract.

3.2.  Compliance with the conditions of participation in the procedure will be assessed according to the “meets/does not meet” formula, on the basis of the Contractor’s statements and an analysis of documents appended to the tender by the Contractor.

a)          In order to prove that the Contractor meets the conditions for participation in the procedure, the Contractors must present relevant documentation, i.e. a statement that the Contractor satisfies the conditions referred to in item 6 of this request for proposal.

3.3.  If necessary, the Ordering Party shall request that the Contractor provide, by a specified deadline, explanations regarding the statements or documents confirming that they satisfy the conditions of participation in the procedure. The Ordering Party shall exclude from the procedure those Contractors who do not prove that they satisfy the conditions of participation in the procedure.

3.4.  The documents and statements required to confirm that the Contractors satisfy the conditions of participation in the procedure should be sent by traditional mail or email. Foreign entities should submit documents equivalent to the documents required by the Ordering Party in order for the conditions for participation in the procedure to be satisfied.

3.5.  The Ordering Party does not allow the outsourcing of the contract to subcontractors.

3.6.  Each Contractor may submit only one tender in a particular tender procedure.

3.7.  Overdue tenders will not be considered.

3.8.    The tender must be signed by the Contractor. The Contractor requires that the tender be signed in accordance with the principles of representation set out in the relevant register or business activity register. If the person(s) signing the tender act(s) on the basis of a power of attorney, the contents of that power of attorney must clearly indicate the authorisation to sign the tender. If such authorisation is not evident from the appended registration documents, the Contractor shall provide a power of attorney granted to the person(s) authorised to sign the tender (the original tender shall be appended with the original power of attorney issued by authorised persons, or with a copy of the power of attorney, certified by a notary as true to the original).

3.9.    The Contractor shall cover all costs of preparation and submission of the tender; the Ordering Party does not provide for a refund of the costs of participation in the procedure.

4.       Information on the assessment criteria and the score or percentage weights assigned to individual tender assessment criteria, along with a description of allocation of scores for satisfying a particular tender assessment criterion.

 

4.1.  The most advantageous tender shall be selected on the basis of the following criteria:

 

a)       Price criterion: weight 100% (max. 100 points)

 

Tender assessment method:

 

C (tender price) = ((Lowest net price(excluding VAT) from among submitted tenders) / (Net price(excluding VAT) of the assessed tender)) x 100 points

 

Under this criterion, the Contractor may obtain no more than 100 points. Assigned points will be rounded to two decimal places. The criterion will be assessed on the basis of the tender price.

 

No more than 100 points can be awarded for the tenders.

 

5. Tender submission deadline. 

 

Tenders should be submitted within 16 calendar days, counting from the day following the date of publication of the request for proposal or its receipt by email – in paper form (to be submitted at the registered office of the Ordering Party or sent to the Ordering Party’s address) or electronic form (to be sent by email to: a.valko@sona.pl).

The Office of the Ordering Party is open from Monday to Friday, from 8.00 a.m. to 3.00 p.m.

Tender validity period: 30 days.

 

6. Information on the scope of exclusion (in respect of associated entities). 

 

In order to avoid a conflict of interest, contracts awarded by the Ordering Party who is not an entity obliged to apply the Public Procurement Law, in line with Article 3 of the Public Procurement Law, cannot be awarded to entities with personal or capital ties with the Ordering Party.

Capital or personal ties shall be understood as mutual ties between the Ordering Party and the persons authorised to undertake obligations on behalf of the Ordering Party or persons who perform, on behalf of the Ordering Party, activities related to the preparation and management of the procedure of selection of the Contractor, and the Contractor, in particular such as:

a) participation in a company, as a partner in a civil partnership or a partnership,

b) holding at least 10% of shares,

c) holding a function of a member of a supervisory or management body, a commercial proxy, an attorney-in-fact,

d) being a spouse, a relative by blood or affinity in direct line, or kinship or affinity in the collateral line to the second degree, or being in an adoption, custody or guardianship relation.

The assessment of compliance with this condition shall be done on the basis of a statement made by the Contractor.

 

7. List of documents and statements which must be submitted along with the tender 

1)       Statement on the lack of ties, constituting Appendix No 1 to the RFP.

 

8. Other information

 

The procedure is conducted in the form of a request for proposal, in line with the principles of competitive choice of contractors under the “Fishery and Sea” Operational Programme, without the application of the provisions of the Public Procurement Law of 29 January 2004.

Therefore, the Contractor shall not be entitled to any remedies provided for in the law referred to above.

The Ordering Party shall reserve the right to cancel the ongoing procedure in the event of non-submission of at least two tenders compliant with the request for proposal.

 

 

 

Appendixs:
Appendix No 1 to RfP "Statement on the lack of ties with the Ordering Party " - Download

Appendixs:
Appendix No 1 to RfP "Statement on the lack of ties with the Ordering Party " - Download